شرکت بنیاد بتن اصفهان

بتن با رده مقاومتی c55
تماس بگیرید

بتن با رده مقاومتی c50
تماس بگیرید

بتن با رده مقاومتی c45
7,600,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c40
7,400,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c35
7,000,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c30
6,600,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c28
6,450,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c25
6,300,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c22
6,200,000 تومان

بتن با رده مقاومتی c20
6,100,000 تومان

بتن عیار 250 بدون پمپ
تماس بگیرید

بتن عیار 200 بدون پمپ
تماس بگیرید

بتن عیار 150 بدون پمپ
تماس بگیرید

گیره میلگرد بستر با ضخامت 2mm
تماس بگیرید

قلاب میلگرد بستر مفتولی با عرض 17mm
تماس بگیرید

قلاب میلگرد بستر مفتولی با عرض 12mm
تماس بگیرید

قلاب میلگرد بستر مفتولی با عرض 7mm
تماس بگیرید

میلگرد بستر با عرض 10cm خرپایی
تماس بگیرید

میلگرد بستر با عرض 5cm خرپایی
تماس بگیرید

میلگرد بستر با عرض 15cm خرپایی
تماس بگیرید

ژل میکروسیلیس 40% بسته بندی شده
تماس بگیرید

ژل میکروسیلیس 30% بسته بندی شده
تماس بگیرید

جدول بتنی 50*50
تماس بگیرید

جدول بتنی 40*50
تماس بگیرید