بتن پر مقاومت HSC

بتن پر مقاومت از جمله بتن های سازه ای هستند که فشار بالاتر از حدود 50 مگاپاسکال را تحمل می کنند. مصالح و موادی که برای تولید این نوع از بتن ها استفاده می شوند، باید از لحاظ دقت و حساسیت سنجیده شوند؛ میزان غلظت ترکیبات شیمیایی موجود در سیمان مانند تری کلسیم سیلیکات (C3S)، دی کلسیم سیلیکات (C2S)، مقدار مشتقات سولفات ها، روان کننده و فوق روان کننده ها و سایر مواد افزودنی معدنی از جمله موادی هستند که حین تولید این نوع از بتن ها مورد توجه قرار می گیرند.