بتن الیافی

الیاف  PP یا الیاف پلی پروپیلن در بتن ، نقش کنترل کننده ترک های عرضی را به عهده دارد که بر اساس میزان مصرف آن  در بتن ،  انتظار بهبود خواصی چون مقاومت ضربه ،خستگی،مقاومت خمشی و جذب انرژی بتن دیده می شود . نوع و مقدار الیاف ، طول ظاهری در نحوه عملکرد و تاثیر گذاری آن در بتن نقش بسزایی دارد.