169695713214222

آقای صادق صادقی
مدیر عامل و  عضو هیئت مدیره


 

 

اقای رضا امیری سیاوشانی
 نائب رییس هیئت مدیره


 

آقای داود مستوفی نژاد
رئیس هیئت مدیره


 


 

 
نوشتن دیدگاه