اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درخواست دانشجویان مراکز آموزشی و بنا به پیشنهاد یکی از ﻣﺪیران، اﺳﺎتید داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و یا ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ بنیاد ﺑﺘﻦ اﺻﻔﻬﺎن و یا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ پیشنهاد ﺷﺮﮐﺖ بنیاد ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ارزیابی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻃﺮح ﻫﺎ باید ماهیت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد فرآیندﻫﺎ و افزایش ﺑﻬﺮه وری ﺷﻮﻧﺪ. در عین ﺣﺎل، ضرورتی ﺑﻪ چاپ ﻣﻘﺎﻟﻪ وجود ندارد.

لطفا نام حقیقی خود را وارد کنید.

لطفا ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

لطفا موضوع مورد نظر خود را وارد نمایید

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر