ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ایده پردازان و دارندگان طرح های فناور، ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی (اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ)، ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺮه وری و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی، ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺘﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﺟﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری و ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﮔﺮدد.

لطفا نام حقیقی خود را وارد کنید.

لطفا ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

لطفا موضوع مورد نظر خود را وارد نمایید

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر