پروژه برج تجارت قزوین

کارفرمای پروژه برج تجارت قزوین، شرکت توسعه مسکن آذربایجان می باشد و در شهرستان قزوین واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه برج تجارت قزوین بوده است.

نوشتن دیدگاه