پروژه 1050 واحدی آسمان اردبیل

کارفرمای پروژه 1050 واحدی آسمان اردبیل، شرکت توسعه مسکن اردبیل می باشد و در شهرستان اردبیل واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه 1050 واحدی آسمان اردبیل بوده است.

نوشتن دیدگاه