پروژه مسکن مهر شیرودی و الوند سر پل ذهاب

کارفرمای پروژه مسکن مهر شیرودی و الوند سر پل ذهاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد و در شهرستان سرپل ذهاب واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه مسکن مهر شیرودی و الوند سر پل ذهاب بوده است.