پروژه امامزاده احمد بن اسحاق سرپل ذهاب

کارفرمای پروژه امامزاده احمد بن اسحاق سرپل ذهاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد و در شهرستان سرپل ذهاب واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه امامزاده احمد بن اسحاق سرپل ذهاب بوده است.