پروژه مسکونی ارشاد مشهد

کارفرمای پروژه مسکونی ارشاد مشهد، بنیاد مسکن استان خراسان رضوی می باشد که در بلوار ارشاد مشهد واقع شده است. بنیاد بتن اصفهان در زمینه ساخت و به پایان رساندن این پروژه، همراه و همگام با کارفرمایان پروژه مسکونی ارشاد مشهد بوده است.

نوشتن دیدگاه