پروژه مسکونی-اداری مشتاق

این پروژه شامل 3 بلوک و 6 طبقه مسکونی در شهر اصفهان و خیابان مشتاق سوم تعریف شده است.

این پروژه در دی ماه 1399 آغاز گردید و مشتمل بر 19 واحد مسکونی، در 6 سقف با متراژ زیر بنای 3425 متر مربع است. عملیات بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون پروژه در زمستان 99 انجام گردید و از فروردین 1400 با بتن ریزی سقف اول ادامه یافت.

هم اکنون این پروژه در مرحله اجرای سقف پنجم است.

پروژه مسکونی-اداری مشتاق
پروژه مسکونی-اداری مشتاق
پروژه مسکونی-اداری مشتاق
پروژه مسکونی-اداری مشتاق
پروژه مسکونی-اداری مشتاق
نوشتن دیدگاه